PodNL is gratis maar niet goedkoop. Wil je ons steunen? Neem dan je...

13. Rebûlje yn 'e Broeretsjerke

from  Bonkerak

Apr 17, 2020

 

De popgroep 'Reboelje' wurket mei oan in opera oer Gysbert Japicx yn de Broeretsjerke yn Boalsert, mar der giet fan alles mis by de repetysjes. It is krekt of rêst der in flok op de foarstelling. Gekjeiend sizze de bandleden tsjin inoar dat de geasten yn de âlde tsjerke miskien wol net wolle dat der lûde muzyk makke wurdt...

Podcasts op deze website zijn geen eigendom van PodNL. Vragen over de inhoud van de podcasts? Neem dan contact op met de makers.