PodNL is gratis maar niet goedkoop. Wil je ons steunen? Neem dan je...

14. Modderkoekjes

from  Bonkerak

Apr 24, 2020

 

Alde Hinke past op Kees en Jetty. De twa bern fine dat hielendal neat, want âlde Hinke liket wol wat op in hekse. Hinke seit dat se wit hoe't se der foar soargje kinne dat Kees net mear narre wurdt: se moatte modderkoekjes meitsje. De koekjes moatte lykje op de pestkoppen en der moat ek wat fan dy bern sels yn: in hier, in neil of wat bloed. Al gau komme Kees en Jetty derachter wat de bedoeling is fan âlde Hinke... mar se witte har mei har eigen wapens te ferslaan!

Podcasts op deze website zijn geen eigendom van PodNL. Vragen over de inhoud van de podcasts? Neem dan contact op met de makers.