PodNL is gratis maar niet goedkoop. Wil je ons steunen? Neem dan je...

19. De nachtmerje

from  Bonkerak

May 29, 2020

 

In grutfeint en in lytsfeint hawwe it by in boer goed nei it sin, mar it falt wol op dat de grutfeint hieltyd meagerder wurdt. As de lytsfeint dêr nei freget, hat er in nuver ferhaal: hy seit dat er alle nachten ophelle wurdt troch in wyt hynder en dat er dan de hiele nacht op dat hynder ride moat. De lytsfeint is goed tûk en hat fuortendaliks in fermoeden. Hy biedt oan om yn it plak fan de grutfeint te gean. En ja hear, midden yn 'e nacht wurdt er út bêd helle en moat er op in moai wyt hynder r...more

Podcasts op deze website zijn geen eigendom van PodNL. Vragen over de inhoud van de podcasts? Neem dan contact op met de makers.