PodNL is gratis maar niet goedkoop. Wil je ons steunen? Neem dan je...

2. It opgroeven lyk

from  Bonkerak

Jan 31, 2020

 

In skuonmakker yn in Skotsk doarpke is sa nijsgjirrich as in âld hin. Hy wit alles fan alle ynwenners. Mar op in dei krijt er in frjemdling op besite dy't nije skuon ha wol. It is in nuvere man. En as er nije skuon foar de man makke hat, folget er him om't er witte wol wêr't de man wei komt. Hy is ferbjustere as er sjocht wêr't de man hinne giet: nei it tsjerkhôf! Dêr stapt er yn in grêf. De skuonmakker hellet fersterking en mei in hiele ploech minsken grave se it grêf iepen. Dat hie er better n...more

Podcasts op deze website zijn geen eigendom van PodNL. Vragen over de inhoud van de podcasts? Neem dan contact op met de makers.