PodNL is gratis maar niet goedkoop. Wil je ons steunen? Neem dan je...

8. It spûk fan de Skillige Piip

from  Bonkerak

Mar 13, 2020

 

Yn de Fryske Wâlden wenne lang lyn in âlde, rike en tige deune man. Hy wie sljocht op syn jild en seach der trije kear deis nei. Mar nei't er twa kear in nachtmerje hân hie oer banditen dy't syn jild stielen, besleat er syn jildkistke te bedobjen yn de grûn. Hy tôch op in nacht op syn ezel de Skillige Piip oer en begroef syn jildkiste yn de grûn. Om noch sa lang mooglik fan syn jild genietsje te kinnen, gie er achterstefoaren op syn ezel wer werom. Mar dat gie mis... it bist stroffele, de m...more

Podcasts op deze website zijn geen eigendom van PodNL. Vragen over de inhoud van de podcasts? Neem dan contact op met de makers.